ثبت علائم تجاری و اختراعات

malekiat fekri

اهمیت ثبت در حوزه کسب و کار اعم از ثبت علامت تجاری (برند)، طرح صنعتی و یا اختراع بر کسی پوشیده نیست. امروزه با وجود رقابت های تنگاتنگ و بسیار نزدیک حرف اقتصادی بخصوص با ظهور کسب و کارهای نوین و نوپا (استارت آپ) آنچه که صاحبان مشاغل و نوآوری را از تعرض مصون می دارد همان ثبت است که شروع و آغازگر حمایت از حقوق معنوی یک مخترع، یک طراح صنعتی و یا مالک یک علامت تجاری با ارزش (بالقوه یا بالفعل) است.

در حال حاضر قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مرجع و مستند قانونی ما جهت حمایت از حقوق صاحبان اختراع و طرح صنعتی و برند می باشد و ملاک اصلی قانونگذار نیز ثبت است. در حقیقت قانونگذار ما یک نوآور و مخترع و یا صاحب یک کسب و کار را واداشته تا با پیمودن مسیر قانونی ثبت مندرج در قانون مذکور درصدد حمایت از خود برآید و بدین ترتیب خود را از تجاوز متجاوزین احتمالی به حقوق خود مصون بدارد. بعلاوه مواردی پیش می آید که علی رغم ثبت با نقض حقوق قانونی صاحب یک اختراع، علامت و یا طرح صنعتی مواجه می شویم که در اینجا نقش وکلای متخصص در حوزه مالکیت های فکری پررنگ می شود.